STRIPART XXI mostra d’art jove d’Horta – Guinardó- Barcelona

wp

Stripart és una mostra d’art amb més de 600 m2 ex- positiu, quinze dies d’activitats en viu i més de 100 ar- tistes. La mostra inclou tots els llenguatges artístics i dóna el tret de sortida a artistes en eclosió.

Durant quinze dies a l’any, el Centre Cívic Guinardó es converteix en un gran ventall de formes expressives on no hi ha temes ni disciplines prefixades, només bus- quem projectes que, a través de la investigació i el tre- ball, hagin arribat a ser innovadors.

1. La 21a Mostra Stripart es realitza- rà al Centre Cívic Guinardó entre el 2 i el 15 de juliol del 2016.

2. Podran participar en aquesta mostra de forma individual o col· lectiva tots/es aquells/es artistes que compleixin, com a màxim, 35 anys durant l’any 2016 (Serà necessari presentar fotocòpia del DNI de tots els participants).

3. Es farà la sol·licitud a través d’un formulari a la pàgina web (stripart. cat). Una vegada feta ens posarem en contacte amb l’artista i li do- narem cita per fer la inscripció en

persona al Centre Cívic Guinardó. Serà una entrevista on cal venir amb: un currículum artístic, el dossier del projecte i una fotografia en format JPG representativa

de l’obra. En cas de presentar
una obra escènica, de música o audiovisual, és indispensable portar a la inscripció un vídeo o àudio de l’obra.

*En el cas que el participant no visqui a Barcelona i no pugui venir a presentar la sol·licitud, es buscarà un altre mitjà per poder presentar la inscripció.

BASES 2016

4. El termini per fer la sol·licitud per la inscripció serà de l’1 de març al 10 d’abril de 2016.

5. L’organització comunicarà les propostes seleccionades abans del 12 de juny de 2016.

6. L’organització vetllarà per a que els projectes seleccionats siguin susceptibles de presentar·se en
el marc d’altres espais o festivals. Veure les col·laboracions vigents a la pàgina web de la mostra.

7. L’organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més conve- nient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

8. L’organització es reserva el dret a utilitzar el material escollit per a fer la difusió pertinent (mitjans de comunicació, web…)

9. La devolució dels projectes/obres es farà al mateix centre cívic els dies 18 i 19 de juliol. Les obres que no
es recullin en aquests dies, es con- sideraran propietat del Centre Cívic Guinardó· Ajuntament de Barcelona perquè en faci el que consideri oportú.

10. La inscripció a la mostra suposa l’acceptació d’aquestes bases.

BASES 2016
XXI muestra de arte joven de Horta – Guinardó

Stripart es una muestra de arte de más de 600m2 de espacio expositivo, quince días de actividades en vivo, y más de 100 artistas. La muestra presenta nuevos len- guajes artísticos y da el pistoletazo de salida a artistas en eclosión.

Quince días al año, el Centro Cívico Guinardó se con- vierte en un gran abanico de formas expresivas donde no hay temas, ni disciplinas prefijadas, solo buscamos proyectos que a través de la investigación y el trabajo, hayan llegado a ser innovadores.

1. La 21a Muestra Stripart se reali- zará en el Centro Cívico Guinardó entre el 2 y el 15 de julio de 2016.

2. Podrán participar en esta muestra de forma individual o colectiva todos/ as aquellos/as artistas que cumplan, como máximo, 35 años durante el año 2016 (Será necesario presentar fotocopia del DNI o NIE de todos los participantes).

3. Se hará la solicitud a través de un formulario en la página web (stripart.cat). Una vez hecha nos pondremos en contacto con el

artista y le daremos cita para la inscripción en persona en el Centro Cívico Guinardó. Será una entre- vista donde hay que venir con: un currículum artístico, el dossier del proyecto y una fotografía en formato JPG representativa de la obra. En caso de presentar una obra escé- nica, de música o audiovisual, es indispensable llevar a la inscripción un vídeo de la obra (o en el caso de música un cd).

BASES 2016

*En caso de que el participante no viva en Barcelona, y no pueda venir a presentar la solicitud, se buscará otro medio para poder presentar la inscripción.

4. El plazo para hacer la solicitud para la inscripción será del 1 de marzo al 10 de abril de 2016.

5. La organización comunicará las propuestas seleccionadas antes del 12 de junio de 2016.

6. La organización velará para que los proyectos seleccionados sean susceptibles de presentarse en el marco de otros espacios o festiva- les. Ver las colaboraciones vigentes en la página web de la muestra.

7. La organización se reserva el de- recho de resolver, como crea más conveniente, cualquier situación no prevista en estas bases.

8. La organización se reserva el derecho a utilizar el material elegido para hacer la difusión pertinente (medios de comunicación, web…)

9. La devolución de los proyectos/ obras .. se hará en el mismo centro cívico los días 18 y 19 de julio. Las obras que no se recojan en estos días, se considerarán propiedad
del Centro Cívico Guinardó·Ayunta- miento de Barcelona para que haga lo que considere oportuno.

10. La inscripción a la muestra su- pone la aceptación de estas bases.

ADREÇA

CENTRE CÍVIC GUINARDÓ
Ronda Guinardó, 113·141
Av. Mare de Déu de Montserrat, 134·140 08041 Barcelona stripart@ccguinardo.cat http://www.stripart.cat

HORARI

De dilluns a divendres de 9 a 14h
i de 16 a 22h
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 20h

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s